Do zadań Poradni należą:

  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży, szczególnie w celu:
   • określenia indywidualnych potrzeb i edukacyjnych;
   • określenia indywidualnych możliwości psychofizycznych;
   • wyjaśnienia mechanizmu ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu jego rozwiązania.
 1. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci:
  • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
  • grup wsparcia;
  • prowadzenia mediacji;
  • interwencji kryzysowej;
  • warsztatów;
  • porad i konsultacji;
  • wykładów i prelekcji;
  • działalności informacyjno-szkoleniowej.
 2. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.