Regulamin pracy ZO

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej
nr2/2017/2018 z dnia 07.12.2017r.

Regulamin Pracy Zespołu Orzekającego
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni

Podstawa prawna:

·       Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 1 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013 Poz. 199)

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U.z 2017 r. Poz.1743)

§ 1.

  W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni, zwanej dalej  poradnią, działa zespół orzekający zwany dalej zespołem, który wydaje:

1)     orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2)     orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem”,

3)     orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4)     orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zwane dalej „orzeczeniami”,

5)     opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej „opiniami”.

§ 2.

1. Zespół  wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni.

2. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydaje zespół działający w poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

3. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydaje zespół działający w poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 3.

1. Zespół powołuje dyrektor  poradni.

2. W skład zespołu wchodzą:

1)     dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,

2)     psycholog,

3)      pedagog,

4)      lekarz,

5)     inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

3. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

4. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

1)       na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia

lub za zgodą pełnoletniego ucznia:

a)     nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,

b)       asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,

c)     pomoc nauczyciela,

d)     asystent edukacji romskiej

– wyznaczeni przez ich dyrektora,

2)  na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż wymienieni w ust. 2 pkt. 2–5.

5. Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu     zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

6. Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, rodziców dziecka lub ucznia, osób wchodzących w skład zespołu oraz osób, o których mowa w ust. 4.

§ 4.

1. Zespół wydaje orzeczenia i opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia  lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej  „wnioskodawcą”.

2. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wnioskodawca składa do zespołu, działającego
w  poradni.

3. W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:

1)     dwóch rodzajów orzeczeń albo

2)     orzeczenia i opinii, albo

3)     dwóch rodzajów orzeczeń i opinii

-wnioskodawca składa jeden wniosek.

4. Wniosek  składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

5. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3–6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e PUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

6. Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek  do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia zawiadamiając o tym fakcie wnioskodawcę.

7. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

§ 5.

1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii odpowiednio zawiera:

1)     imię(imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia,

2)     datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia,

3)      numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

4)     adres zamieszkania  dziecka lub ucznia,

5)     w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:

a)     nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka,

b)     oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,

c)      nazwę zawodu- w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

6)     imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)  dziecka lub ucznia oraz adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

7)     określenie celu i przyczyny, dla których niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii,

8)     informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

9)     informację o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,

10)   adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada,

11)   podpis wnioskodawcy.

2. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także:

1)     oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia lub opinii,

2)     oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody,
o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1,

3)     wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt. 2, lub oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt. 2,

4)     oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy,

5) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.

4. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka  lub ucznia.

5. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:

1) przewidywany okres – nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,

2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

6. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w ust. 3–5, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

7. Jeżeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1, lub oświadczeń i wniosku, o których mowa w ust. 2, lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku  o wydanie orzeczenia lub opinii  dokumentacji, o której mowa w ust. 3–5, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 3–5, albo dołączona przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania  zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4-6.

9. Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wykonanych w tutejszej poradni oraz inna dokumentacja m.in.: wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją, zawiadomienie o wszczęciu postępowania i terminie posiedzenia, wezwanie do uzupełnienia wniosku, inna korespondencja z rodzicami w sprawie złożonego wniosku, wydane orzeczenia, opinie, przechowywane są  w Karcie Indywidualnej dziecka / ucznia.

§ 6

1. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wraz z dokumentacją przewodniczący  zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.

2. W celu uzyskania informacji o  sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia,  przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę.  Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.

O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1) informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach,

2) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:

a)     niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,

b)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka,

3) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.

4.  O terminie posiedzenia zespołu, przewodniczący zespołu zawiadamia:

1) wnioskodawcę,

2 ) dyrektora – w przypadku udziału osób, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1, w posiedzeniu zespołu,

3) osoby, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 2 – w przypadku udziału tych osób
w posiedzeniu zespołu.

§7.

1. W przypadku wydania orzeczenia lub opinii dotyczących dzieci i uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz dzieci i uczniów, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, należy uwzględnić ich odmienność językową i kulturową. W badaniach, o których mowa w § 5 ust. 3 i 8, należy stosować narzędzia diagnostyczne dostosowane do możliwości językowych tych dzieci i uczniów,
w tym testy niewerbalne oraz nieobciążone kulturowo.

2. W przeprowadzanych badaniach i wywiadach z:

1)     dziećmi i uczniami pochodzenia romskiego,

2)     dziećmi i uczniami, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy,

3)     rodzicami dzieci i uczniów, o których mowa w pkt. 1 i 2

– jest wskazane korzystanie z pomocy odpowiednio asystenta edukacji romskiej lub osoby władającej językiem kraju pochodzenia dzieci i uczniów.

3. W przypadku wydania orzeczenia lub opinii dotyczących dzieci i uczniów z zaburzoną komunikacją werbalną należy uwzględnić ich możliwości komunikacyjne. W badaniach,
o których mowa w § 5 ust. 3 i 8, należy uwzględnić sposoby i środki komunikacji dostosowane do potrzeb tych dzieci i uczniów, z wykorzystaniem wspomagających
i alternatywnych metod komunikacji (AAC), którymi posługuje się dziecko lub uczeń, w tym testy niewerbalne.

§ 8.

1. Zespół wydaje orzeczenia oraz opinię większością głosów.

2 .W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1)     informację o:

a)     podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem,

b)       zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem tego stanowiska,

c)       osobach uczestniczących w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym,
o których mowa w § 3 ust. 4, oraz przedstawionym przez nich stanowisku,

d)     stanowisku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 5.  Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu,

2)  podpis przewodniczącego i członków zespołu.

4. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego zespołu, którego imię i nazwisko umieszcza się w protokole.

5. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uczestniczy w posiedzeniu zespołu, przewodniczący zespołu, na prośbę wnioskodawcy, informuje go o przebiegu posiedzenia zespołu i podjętym rozstrzygnięciu, w sposób ustalony z wnioskodawcą.

§ 9.

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z §5 ust. 7.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 1, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z §5 ust. 7.

§ 10.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z § 5 ust. 7.

§ 11.

 W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio:

1)     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)     orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)     orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

4)     orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

– według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 1–4 do rozporządzenia.

§ 12.

1. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zespół określa:

1)     diagnozę funkcjonowania dziecka lub ucznia, z uwzględnieniem potencjału rozwojowego oraz mocnych stron i uzdolnień dziecka lub ucznia oraz występujących w środowisku nauczania i wychowania barier i ograniczeń utrudniających jego funkcjonowanie,

2)     okres, w jakim zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego,

3)     zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka lub ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania aktywności i uczestnictwa dziecka lub ucznia w życiu przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki, oraz jeżeli zachodzi potrzeba indywidualnego wsparcia dziecka lub ucznia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry, o której mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – zakres tego wsparcia,

4)     zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz w ramach pomocy psychologiczno- -pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi i, w zależności od potrzeb, jego rodzicom, przez przedszkole, szkołę, ośrodek lub placówkę oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku dzieci i uczniów niepełnosprawnych – również zalecanych rodzajów zajęć rewalidacyjnych,

5)     wszystkie możliwe formy kształcenia specjalnego, poczynając od najkorzystniejszej dla dziecka lub ucznia, według zespołu, formy kształcenia specjalnego spośród następujących:

a)     w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, innej formie wychowania przedszkolnego – w przypadku dzieci niepełnosprawnych,

b)     w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej –
w przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c)     w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym –
w  przypadku nieletnich, wobec których sąd rodzinny orzekł
o umieszczeniu w tym ośrodku,

d)     w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii –
w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

e)     w przedszkolu specjalnym albo szkole specjalnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania,

f)      w specjalnym ośrodku wychowawczym – w przypadku uczniów:

– niepełnosprawnych, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub nie mogą przebywać w bursie,

-zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

g)     w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

6) potrzebę realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem lub uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów – w przypadku dziecka lub ucznia napotykającego na trudności w funkcjonowaniu wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym,

7) zalecane działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia
i wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki oraz działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia,

8)  w zależności od potrzeb dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, niezbędny w procesie kształcenia sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,

9)zalecane sposoby oceny efektów działań podjętych przez przedszkole, szkołę, ośrodek lub placówkę w celu realizacji zaleceń, o których mowa w pkt. 3–8.

2. Zalecenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 3–8, uwzględniają rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wynikających z funkcjonowania dziecka lub ucznia,
w szczególności informacje zawarte w opinii, o której mowa w § 6 ust. 2.

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

§ 13.

1. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zespół określa:

1)     ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka wynikające z przebiegu choroby lub procesu terapeutycznego,

2)     okres, w jakim zachodzi potrzeba indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)     zalecane, w zależności od potrzeb, warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron,

4)     zalecane działania sprzyjające integracji dziecka ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwiające powrót dziecka do przedszkola,

5)     zalecane, w zależności od potrzeb, cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku i, w zależności od potrzeb, jego rodzicom, przez przedszkole oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 14.

1.  W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania zespół określa:

1)     ograniczenia w funkcjonowaniu ucznia wynikające z przebiegu choroby lub procesu terapeutycznego,

2)     okres, w jakim zachodzi potrzeba indywidualnego nauczania;

3)     zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron,

4)     zalecane działania sprzyjające integracji ucznia ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwiające powrót ucznia do szkoły,

5)     zalecane, w zależności od potrzeb, cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć indywidualnego nauczania oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi i, w zależności od potrzeb, jego rodzicom przez szkołę oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)     w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 15.

1. W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespół określa:

1)     formę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: indywidualną lub zespołową,

2)     diagnozę funkcjonowania dziecka, z uwzględnieniem potencjału rozwojowego, mocnych stron dziecka oraz występujących w środowisku nauczania i wychowania barier i ograniczeń utrudniających jego funkcjonowanie,

3)     okres, w jakim zachodzi potrzeba objęcia dziecka zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,

4)     zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,
w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron oraz wzmacniania aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola, szkoły lub ośrodka,

5)     zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz, w zależności od potrzeb, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku i jego rodzicom, przez przedszkole, szkołę lub ośrodek oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)     w zależności od potrzeb dziecka, niezbędny w ramach realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,

7)     zalecane sposoby oceny efektów działań podjętych przez przedszkole, szkołę lub ośrodek w celu realizacji zaleceń, o których mowa w pkt. 4–6. 3.

2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

§ 16.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio:

1)     orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,

2)     orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)     orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,

4)     orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

– w terminach, o których mowa w § 9 i 10, według wzorów stanowiących    odpowiednio załączniki nr 5–8 do rozporządzenia.

§ 17.

1. Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w przypadku:

1)     zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia,

2)     potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu,

3)      potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

2. Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się w terminach, o których mowa w § 9, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 4 do rozporządzenia. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 5 stosuje się.

§ 18.

1. Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.

2. Nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się
w terminach, o których mowa w § 10, według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o  potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie
o potrzebie indywidualnego nauczania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 5 stosuje się.

§ 19.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 17 ust. 1 lub § 18 ust. 1, zespół wydaje odpowiednio:

1)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

4) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – w terminach, o których mowa w § 9 i 10, według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 9–12 do rozporządzenia.

§ 20.

1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia.

2. W opinii zespół określa:

1) diagnozę poziomu funkcjonowania dziecka, w tym informację o potencjale rozwojowym i mocnych stronach dziecka oraz występujących w środowisku barierach i ograniczeniach utrudniających jego funkcjonowanie,

2)     okres, w jakim zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

3)     zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych oraz potencjału rozwojowego dziecka, w tym sprzyjające wzmacnianiu jego aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym,

4)     zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w ramach pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno- -pedagogicznej, wraz ze wskazaniem form tej pomocy,

5) zalecane sposoby oceny efektów działań podjętych w celu realizacji zaleceń,
o których mowa w pkt. 3 i 4.

§ 21.

1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w terminie, o którym mowa w § 9, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia.

2. Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych
w poprzedniej opinii.

3. Nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się w terminie, o którym mowa w § 9, według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia.

4. Nowa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jednocześnie uchyla poprzednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 5 stosuje się.

§ 22.

1. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku
w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.

2. Orzeczenie lub opinia mogą być również przekazane wnioskodawcy, za pokwitowaniem,
w poradni, w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.

4. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 23.

Od orzeczenia wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kuratorium Oświaty w Krakowie, za pośrednictwem zespołu w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

§ 24.

1. W przypadku uznania przez zespół odwołania w całości lub części, uchyla sie zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

2.     Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

3. Przewodniczący zespołu jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Kuratorium Oświaty w Krakowie w terminie 14 dni, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli
w tym czasie nie wydał nowego orzeczenia.

§ 25.

 Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii można składać w postaci elektronicznej zgodnie
z § 4 ust. 2 i 3 począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 26.

Od decyzji wydanej przez zespół orzekający przy Kuratorium Oświaty w Krakowie odwołanie nie przysługuje.

 

 

Regulamin Pracy Zespołu Orzekającego uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 07.12.2017 uchwałą nr2/2017/2018

Regulamin Pracy Zespołu Orzekającego wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Traci moc Regulamin Pracy Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
z dnia 22.11.2016r.

Bochnia 07.12.217r

 

Skip to content