Kliknij aby przejść do Facebook

Aby skorzystać z usług naszej Poradni nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy wypełnić wniosek, dostępny w sekretariacie Poradni, na naszej stronie internatowej ( zakładka Druki do pobrania) lub w szkole/przedszkolu.

Badanie odbywa się wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego bądź osoby pełnoletniej, której dotyczy opinia.

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni

Poradnia udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom z terenu całego powiatu bocheńskiego.

Oferujemy diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, konsultacje, porady, orzecznictwo oraz oddziaływania profilaktyczne i psychoedukacyjne.


OFERTA WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI, SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH, SPOTKAŃ Z RODZICAMI (kliknij tutaj aby pobrać)OFERTA PROPONOWANYCH TERAPII/WARSZTATÓW GRUPOWYCH NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 (kliknij tutaj aby pobrać)


Oferta dla dzieci i młodzieży

Pomoc psychologiczna:

 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0 – 3 lat, przedszkolnym, określenie dojrzałości szkolnej, w młodszym wieku szkolnym oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • diagnoza psychologiczna młodzieży przejawiającej zaburzenia emocjonalne, adaptacyjne oraz zaburzenia osobowości
 • diagnoza psychologiczna dzieci upośledzonych umysłowo
 • diagnoza psychologiczna dzieci z wadami słuchu i wadami wzroku
 • indywidualna pomoc i terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku: 0-3 lat, przedszkolnym, młodszym i średnim wieku szkolnym
 • psychoterapia indywidualna młodzieży
 • pomoc młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Pomoc pedagogiczna:

 • diagnoza pedagogiczna dzieci w celu określenia dojrzałości szkolnej
 • diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • diagnoza pedagogiczna dzieci z wadami słuchu i wzroku
 • diagnoza pedagogiczna w celu orzecznictwa o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego oraz celów wychowawczo – zawodowych
 • indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w nauce
 • indywidualna terapia dzieci z wadami wzroku ukierunkowana na orientację w przestrzeni oraz tworzenie mechanizmów kompensacyjnych

Pomoc logopedyczna:

 • diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży w placówce
 • przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli i szkół podstawowych
 • przesiewowe badania słuchu komputerowym systemem „Słyszę” w placówce oraz szkołach
 • diagnoza logopedyczna dzieci z wadami słuchu, wzroku i z autyzmem
 • indywidualna terapia dzieci z wadami i zaburzeniami mowy

Doradztwo zawodowe

- pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej przez uczniów:
 • indywidualne porady zawodowe na kolejnych etapach edukacyjnych oraz testy predyspozycji zawodowych
 • zajęcia aktywizujące uczniów do świadomego wyboru zawodu, warsztaty dotyczące planowania ścieżki dalszego kształcenia
 • giełda zawodowa

Platforma badań zmysłów:

 • badanie przesiewowe słuchu "Słyszę 2009" - oparte jest na audiometrycznej próbie tonowej dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hz oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie
 • badania audiometryczne "Audiogram 2009" - umożliwia wykonanie badania audiometrycznego dla przewodnictwa powietrznego - dla każdego ucha oddzielnie
 • badanie przesiewowe wzroku "Widzę 2009" - oparte jest na różnicowaniu kontrastu oraz teście widzenia barwnego

Terapia biofeedback:

 • indywidualna terapia biofeedback dla dzieci i młodzieży

Oferta dla rodziców:

 • indywidualne konsultacje dotyczące rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku oraz wychowania
 • porady dotyczące pracy z dzieckiem o nieharmonijnym lub zaburzonym rozwoju
 • porady dotyczące pracy z dzieckiem dyslektycznym, z trudnościami w nauce oraz o obniżonych możliwościach intelektualnych
 • porady dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych, postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, postępowania z dzieckiem przejawiającym zachowania lękowe, z dzieckiem uzależnionym
 • porady dotyczące pracy z dzieckiem w sytuacji kryzysowej
 • zajęcia warsztatowe na terenie Poradni
 • prelekcje i pogadanki na terenie placówek (szkół i przedszkoli)
 • grupy wsparcia dla rodziców

Oferta dla szkół i nauczycieli:

 • konsultacje z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami szkół w ramach dyżurów konsultacyjnych w placówkach.
 • udział pracowników poradni w posiedzeniach radach pedagogicznych szkół i przedszkoli.
 • przesiewowe badania mowy na terenie przedszkoli i szkół.
 • sondażowe badania słuchu systemem „Słyszę” na terenie przedszkoli i szkół.
 • sondażowe badania wzroku systemem „Widzę” na terenie przedszkoli i szkół.
 • zajęcia integracyjne w klasach
 • zajęcia warsztatowe dla nauczycieli z zakresu
 • organizowanie spotkań samokształceniowych dla pedagogów szkół
 • porady i konsultacje w indywidualnych sprawach uczniów, współpraca w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutyczne
 • interwencje kryzysowe

Działaność profilaktyczna /propozycje w roku szkolnym 2016/2017/:

 • „O wpływie e-uzależnień na rozwój dziecka" - wykłady dla rodziców (przedszkola i szkoły podstawowe).
 • „Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych” - konspekty do zajęć dla dzieci 5-6 letnich i uczniów wczesnej edukacji.
 • „Zagrożenia związane z użytkowaniem mediów elektronicznych” - prezentacja skierowana do rodziców uczniów szkół gimnazjalnych.
 • „Zagrożenia jakie niosą za sobą wirtualne znajomości…” – prezentacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • „By rodzina była miejscem bezpiecznym ”- cykl trzech spotkań warsztatowych dla rodziców gimnazjalistów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • „Szkoła dla rodziców” refleksja nad własną postawą wychowawczą. Cykl dziesięciu spotkań warsztatowych dla rodziców szkół podstawowych.