Author page: Michał Irzykowski

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ IM. STEFANA SZUMANA W BOCHNI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY- PSYCHOLOG
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ IM. STEFANA SZUMANA W BOCHNI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY- PSYCHOLOG

Wymagania niezbędne:

1) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela psychologa musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215 ze zm.) oraz zgodnie z §3 i §20 rozporządzenia MEN
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 poz. 1575).

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) kandydat posiada obywatelstwo polskie,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,

6) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego,

2) ukończenie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki,

3) doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa, zwłaszcza w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym  i rodziną,

4) doświadczenie w diagnozie intelektu dziecka,

3) samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  Przeprowadzanie diagnoz psychologicznych dzieci i młodzieży.
2) Opracowywanie wyników badań i opinii.
3) Udzielanie porad wychowawczych rodzicom i nauczycielom.
4) Prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapii psychologicznej.
5) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci , rodziców i nauczycieli.
6) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
7) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb poradni, a zleconych przez dyrektora.

Warunki pracy na danym stanowisku: 

1) Wymiar etatu: pełen etat.

2) Forma zatrudnienia: umowa o pracę

3) Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi nauczycieli przepisami (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy) oraz wewnętrznymi regulaminami.

4) Praca na stanowisku psycholog – nauczyciel  będzie wykonywana w ramach stosunku pracy.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, certyfikat);

4) oryginał kwestionariusza osobowego (Załącznik Nr 1 );

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy);

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7) oświadczenia złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego: – o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią,

– o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

–  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną (wzory w załącznikach nr 2 i nr 3).

 Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 13.08.2021r.
do godz.  15.00 z dopiskiem na kopercie : „Nabór  na stanowisko psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni”.

1) osobiście w Sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bochni  lub

2) pocztą na adres – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bochni, Dąbrowskiego 1B, 32-700 Bochnia.

3) przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Adres skrytki ePUAP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni: /pppszuman/SkrytkaESP

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do placówki.

Aplikacje, które wpłyną do Jednostki po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający kryteria formalne i merytoryczne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty będą odsyłane na wniosek kandydata. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie zwraca złożonych dokumentów.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Szczegółowe informacje tel. (14) 612 36 91, e-mail: ppp@powiat.bochnia.pl

Nabor_na_stanowisko_-_nauczyciel-psycholog

Skip to content