Author page: Emilia

Nieodpłatne poradnictwo dla mieszkańców powiatu
Szanowni Państwo,
Poniżej znajduje się link do strony, na której znajdą Państwo spis wszystkich jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu bocheńskiego.
Zawiera ona informacje dotyczące punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie powiatu bocheńskiego oraz dane jednostek, które świadczą na terenie powiatu bocheńskiego poradnictwo w szczególności w zakresach: poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego.

 

https://bip.malopolska.pl/spbochnia.=,a,1587331,lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dla-mieszkancow-powiatu-bochenskiego.html

 

Sytuacja dziecka w obliczu rozwodu rodziców
Zachęcamy do udziału w warsztacie prowadzonym przez psychologów naszej Poradni, koncentrującym się na sytuacji dziecka w obliczu rozwodu rodziców. Spotkanie odbędzie się 20 maja, w godzinach 16.00-18.00. Do udziału zachęcamy rodziców, którzy zainteresowani są zrozumieniem punktu widzenia dziecka, dowiedzeniem się więcej o możliwych sposobach wsparcia go w sytuacji ich rozwodu, rozstania.
Zapisy odbywają się w sekretariacie Poradni.
Giełda Informacji Zawodowej
Tegoroczna, organizowana już po raz czterdziesty, Giełda Informacji Zawodowej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Odbyła się ona 14 i 15 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Aż 1820 uczniów klas III gimnazjów oraz klas VIII szkoły podstawowej odwiedziło Giełdę, podczas której szkoły oraz placówki prezentowały ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020. Na sali gimnastycznej liceum prezentowały się głównie szkoły ponadpodstawowe zpowiatu oraz między innymi Powiatowy Urząd Pracy, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie filia w Bochni, Akademickie Liceum w Bochni, Pracownia Artystyczno-Architektonczno-Animacyjna RERUM, Bursa szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz Ochotniczy Hufiec Pracy. Organizatorem Giełdy było Starostwo Powiatowe oraz Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Bochni.
Dziękujemy wszystkim biorącym udział w przygotowaniu wydarzenia.
Mamy nadzieję, że Giełda ułatwi wybór wymarzonej szkoły tegorocznym absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych. Powodzenia!

 

                                                                                                              

                         

Nabór na stanowisko: kierownik gospodarczy

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni ogłasza

nabór na stanowisko : kierownik gospodarczy

Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana
, ul. Gen. Dąbrowskiego 1b, 32-700 Bochnia
Kontakt telefoniczny: 14 6123691
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
• zatrudnienie na czas próbny
• wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 18.03.2009r (Dz. U.
Nr 50 poz. 398)
Wymagania niezbędne:
 posiadanie obywatelstwa polskiego,
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych,
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne-skarbowe,
 nieposzlakowana opinia.
Wymagania kwalifikacyjne (spełnienie jednego z poniższych warunków):
 wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku i minimum dwóch lat pracy
 wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 6 lat pracy.
Wymagania dodatkowe:
 znajomość prawa oświatowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o
rachunkowości, ustawy prawo o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach
samorządowych oraz kodeksu pracy i podstawowych zagadnień z zakresu kodeksu
postępowania administracyjnego,
 umiejętność pracy w zespole,
 dobra organizacja pracy,
 komunikatywność.
Wymagane dokumenty:
1.) CV zawierające następujące dane:
 imię i nazwisko,
 imiona rodziców,
 data urodzenia,
 miejsce zamieszkania,
 wykształcenie,

 przebieg dotychczasowego zatrudnienia.(Zakres danych osobowych, niezbędnych do
przeprowadzenia rekrutacji reguluje art. 22 Kodeksu Pracy),
CV powinno zawierać również podpisaną klauzulę zgody, zgodną z przepisami RODO
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb aktualnej rekrutacji

2.) list motywacyjny.

ZAKRES CZYNNOŚCI KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO W PORADNI
PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W BOCHNI;
1. Kieruje zespołem pracowników administracyjnych i obsługowych.
2. Określa zadania i odpowiedzialność tych pracowników w formie zakresów czynności.
3. Zapewnia:
• sprawną obsługę kancelaryjno-biurową Poradni,
• prowadzenie dokumentacji formalnej pracowników,
• zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania,
• druki i materiały kancelaryjne oraz środki niezbędne do prowadzenia placówki.
4. Wykonuje zadania w zakresie:
• prowadzenia całokształtu spraw kadrowych nauczycieli, pracowników
administracyjnych i obsługi, a także teczek akt osobowych wszystkich pracowników,
• przygotowywanie szeregu pism pracowniczych dotyczących: dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, funkcyjnych, za wysługę lat, nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, ZFŚS, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakresów czynności, rozwiązywania stosunków pracy, dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli, a także umów o pracę i świadectw pracy,
• kontrolowania terminowości wykonywania badań wstępnych, okresowych
i kontrolnych przez nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
• spraw emerytalnych i rentowych nauczycieli i pracowników,
• prowadzenia rejestru zakupów i usług / zamówienia publiczne/,
• prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych,
• sporządzania sprawozdań statystycznych do GUS dotyczących zatrudnienia,
czasu pracy oraz popytu na pracę – sprawozdania kwartalne Z-03, Z-05 oraz sprawozdania roczne Z-06,
• wprowadzania i przekazywania danych dotyczących nauczycieli i szkoły w Systemie Informacji Oświatowej /SIO/
• prowadzenia ewidencji skarg i wniosków,
• prowadzenia niezbędnych ewidencji, rejestrów kadrowych,
• prowadzenia list obecności pracowników administracyjnych i obsługowych,
• prowadzenia ewidencji czasu pracy nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych,
• prowadzenia ewidencji zwolnień lekarskich i innych nieobecności nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych,

• przepisuje dokumenty, w tym opinie, orzeczenia – wg potrzeb Poradni
• wydawania legitymacji służbowych,
• rejestrowania pism zgodnie z instrukcją kancelaryjną /prowadzenie spisu spraw/,
• archiwizowania dokumentacji,
• kontroli merytorycznej zakupów,
• prowadzi dokumentację ryczałtu za samochód,
• planowania i organizowania zaopatrzenia Poradni w meble, sprzęt, materiały biurowe,
środki czystości, czuwania nad wykonawstwem remontów bieżących,
• organizowania okresowych i doraźnych przeglądów budynku szkoły,
• przygotowania i realizacji remontów bieżących w budynku Poradni /umowy
z wykonawcami, protokoły odbioru prac, zamówienia itp./
• sporządzania umów dzierżawy miejsca pod tablice informacyjne firm.
5. Prowadzenia pełnej dokumentacji wynagrodzeń pracowników poradni.
6. Prawidłowym i terminowym przygotowywaniu wynagrodzeń dla pracowników
jednostki, sporządzanie list płac i ich zbiorczych zestawień.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 25-02-2019r. w sekretariacie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumna, ul. Dąbrowskiego 1b,
32-700 Bochnia
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwiskiem
i imieniem oraz adresem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko
kierownika gospodarczego”.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie,
miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni
informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni ,ul. Dąbrowskiego 1b, 32-700 Bochnia;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodporadnia@gmail.com lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez rekrutacji oraz zostaną zniszczone natychmiast po jej zakończeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie
może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Kinga Pałka
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni

Podsumowanie pierwszego semestru
Kończy się pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019. Dla pracowników Poradni był to okres intensywny, pełen wyzwań. Zorganizowanych zostało 16 warsztatów grupowych. Podopieczni Poradni wzięli udział w różnorodnych zajęciach dla dzieci nieśmiałych, chcących rozwijać twórcze myślenie, technikę uczenia się, sztukę autoprezentacji, warsztatach ukierunkowanych na wspieranie rozwoju mowy. We wszystkich zajęciach wzięło udział około 90 dzieci. 35 rodziców podjęło wyzwanie, jakim było rozwijanie kompetencji wychowawczych podczas zajęć Szkoły dla Rodziców oraz Wychowawczego Czary-Mary. Nauczyciele, pedagodzy brali udział w Szkole dla wychowawców oraz comiesięcznych spotkaniach dla pedagogów szkolnych, szkoleniu pt. ,,Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe”.
Ponadto, pracownicy naszej Poradni wyjeżdżali również do szkół, gdzie dzielili się swoją wiedzą z zakresu uzależnień medialnych, afazji, rozwoju mowy, zaburzeń zachowania, stresu i depresji u uczniów, dysleksji oraz prowadzili warsztaty dla uczniów. Przeprowadzonych zostało 17 szkoleń Rad Pedagogicznych, 10 szkoleń nauczycieli, 35 warsztatów dla uczniów, spotkań z rodzicami.
Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie oferowanymi przez nas formami pomocy, mamy nadzieję, że i w przyszłości będą się one cieszyły tak dużym zainteresowaniem 🙂

 

                                                                                                              

Wychowawcze czary-mary
Drodzy Rodzice!
Już niedługo rozpoczną się zajęcia grupowe ,,Wychowawcze Czary-Mary”. Warsztaty skierowane są do rodziców chcących nabywać nowych umiejętności oraz podnosić kompetencje wychowawcze.
Zapisy odbywają się w sekretariacie Poradni. Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkanie pedagogów – szkolenie
6 grudnia w Poradni odbyło się kolejne już spotkanie pedagogów szkolnych. Panie Anna Włodarz oraz Ewa Szerszeń przeprowadziły szkolenie pt. ,,Funkcjonowanie dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji w szkole
i w przedszkolu”. Zajęcia miały na celu zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat problematyki dzieci afatycznych.
Szkolenie jest próbą dialogu specjalistów z pedagogami, dążeniem do przejrzystego i czytelnego obrazu dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.