Warunki diagnozy

Drodzy Rodzice, Opiekunowie!
 
Od 6 maja Poradnia wróci do aktywnej pracy w trybie stacjonarnym. Zakres naszych działań będzie jednak ograniczony.
 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów Poradni – dzieci i ich rodziców oraz jej pracowników, wprowadzone zostały pewne zmiany w warunkach
i zasadach prowadzenia badań diagnostycznych:
1. Wszelka dokumentacja nadal składana jest w skrzynce znajdującej się na budynku Poradni, obok wejścia,
2. Poradnia nie przyjmuje klientów bez wcześniejszego umówienia terminu spotkania,
3. Wnioski na diagnozę analizuje i umawia specjalista/diagnosta pod kątem pilności, konieczności itp.,
podczas umawiania wizyty ( drogą telefoniczną) przeprowadzony zostanie wywiad epidemiologiczny, ukierunkowany na określenie stanu zdrowia dziecka
i osób, z którymi pozostaje ono w kontakcie,
4. Ponownie przeprowadzany będzie on bezpośrednio przed spotkaniem diagnostycznym,
5. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne – zgodnie z analizą specjalistów Poradni,
6. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną, nie mające kontaktu z osobami, które są chore bądź przebywają w kwarantannie,
7. Zaleca się, aby na spotkanie z dzieckiem przychodziła tylko jedna osoba – rodzic bądź opiekun prawny,
8. Przy wejściu do budynku prowadzony jest pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym,
9. Zarówno rodzic, jak i dziecko, przed wejściem do gabinetu, są zobowiązani do dezynfekowania rąk,
10. Zgłaszane na diagnozę dziecko powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe,
11. Zalecane jest, aby dzieci nie przynosiły do Poradni własnych zabawek itp.,
12. Rodzic i diagnosta korzystają z maseczek zgodnie z przepisami i utrzymują bezpieczny dystans w trakcie rozmowy,
13. Dziecko podczas badania pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
14. Podczas badania rodzic może pozostać na terenie Poradni jedynie w specjalnie przygotowanej do tego przestrzeni (poczekalnia). Możliwe jest również, aby zaczekał on w samochodzie,
15. Niewyrażenie zgody ( na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
Skip to content