Informacja o naborze na stanowisko nauczyciel logopeda

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – nauczyciel logopeda

I. Informacje ogólne:
Liczba wolnych miejsc pracy: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1 etat

II. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie zgodne z § 3. 1 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz.
1575 z późn.zm.).
Ponadto spełnia poniższe wymagania:
Obywatelstwo polskie.
Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Nienaganna postawa moralna.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Odporność na stres.
2. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność negocjacji.
3. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
4. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
5. Dyspozycyjność, kreatywność.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Korygowanie wady wymowy -opracowuje przebieg terapii dla dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji,
2. Przeprowadzanie diagnozy logopedycznej -ocenia stan uzębienia, zgryzu, budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych.
3. Wczesna interwencja logopedyczna.
4. Stałe doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie wiedzy pedagogicznej, rozwijani i doskonalenie warsztatu pracy.
5. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
6. Konsultacje lub/i instruktaże dla rodziców;

V. Wymagane dokumenty:
•list motywacyjny

•CV (CV powinno zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną im. Stefana Szumana w Bochni danych osobowych w procesach rekrutacji, można w

tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie
dokumentach aplikacyjnych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną im. Stefana Szumana
w Bochni, ul. H.Dąbrowskiego 1b, 32-700 Bochnia, w celu realizacji procesu rekrutacji.”)
•dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie (kserokopie dyplomów, kserokopie
świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, rekomendacje),
•dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych
szkoleniach, kursach),
•oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
•oświadczenie o niekaralności,
• podpisana klauzula informacyjna (załącznik nr 1)
VI. Informacja o warunkach pracy
Miejscem pracy jest budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni.
Teren objęty opieką Poradni: powiat bocheński. Wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo, od
poniedziałku do piątku.
VII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres
placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna im. Stefana Szumana, 32-700 Bochnia,
ul. Dąbrowskiego 1b, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata,
numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko –nauczyciel-Logopeda”.
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem Kandydata
pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 24.08.2020r, do godz.
12.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.
Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą
spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.
Postępowanie składać się będzie z:

1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny
merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci
zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą
informowane.
2. Selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowano terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 6123691

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
im. Stefana Szumana w Bochni
Kinga Pałka

Bochnia, dnia 07.08.2020r

 

 

 

Załącznik nr 1.
Obowiązek informacyjny dla osób biorących udział w procesie rekrutacji na stanowisko

nauczyciela-logopedy

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) –
zw. dalej RODO, informujemy, że:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzonym procesem
rekrutacyjnym jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni,
ul. H. Dąbrowskiego 1b,32-700 Bochnia, e-mail:pppbochnia@interia.pl, tel. 14 6123691
2). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodporadnia@gmail.com;
3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu o pracę oraz ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych wynikających
z przepisów prawa oświatowego;
4). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO;
5). Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne, ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji;
6). Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji;
7). Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień
może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres podany powyżej lub drogą
elektroniczną kierując korespondencję na adres pppbochnia@interia.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy RODO;
9).Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
10). Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
11). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną:

 

…………………………………………………………
Podpis kandydata

Skip to content